Skontaktuj się z nami
+48 61 641 24 24 crb(at)grupacrb(dot)pl

Sprawdź naszą ofertę

i popraw bezpieczeństwo swojej firmy!

KLIENCI KORPORACYJNI

Wieloletnie i bogate doświadczenie w obsłudze przedsiębiorstw, pozwala nam tworzyć skuteczne rozwiązania ubezpieczeniowe. Kreujemy politykę ubezpieczeniową będącą elementem szeroko rozumianego zarządzania ryzykiem. Podstawowe etapy i elementy współpracy obejmują:

 • zweryfikowanie wymaga i potrzeb w zakresie ubezpieczeń majątkowych
 • przeanalizowanie istniejących umów ubezpieczenia
 • ustalenie zakresu programu ubezpieczeniowego
 • przygotowanie rozwiązania i rekomendacja brokerska
 • świadomy wybór zarządzających
 • wdrożenie i zarządzanie programem
 • wsparcie w procesach likwidacji szkód

UBEZPIECZENIA PROCESÓW INWESTYCYJNYCH

Budowa nowego zakładu, modernizacja fabryki, rozbudowa infrastruktury, montaż nowej linii produkcyjnej to wyzwania, którym przedsiębiorcy muszą skutecznie sprostać, by utrzymać lub zbudować silną pozycję konkurencyjną. Ryzyka towarzyszące procesowi inwestycyjnemu nie koncentrują się wyłącznie na wykonawcy budowlanym lub dostawcy. Niektóre z nich mogą wystąpić już na etapie przygotowawczym lub projektowym, kolejne mogą wynikać z warunków pogodowych lub nieterminowego oddania inwestycji. Warto pamiętać, że nie zawsze i nie za wszystko odpowiedzialny będzie wykonawca lub dostawca. Proces ustalania odpowiedzialności oraz egzekwowania może trwać bardzo długo i być nieskuteczny. Warto zatem dobrze przeanalizować ryzyka inwestycyjne jeszcze przed rozpoczęciem etapu przygotowawczego i zadbać o profesjonalny i kompleksowy program ubezpieczenia.

UBEZPIECZENIA SPECJALISTYCZNE

Oprócz klasycznych ubezpieczeń, które składają się na standardowy program ubezpieczenia (najczęściej są to ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej) istnieją  specjalistyczne rozwiązania, chroniące firmę w zakresie specyficznych ryzyk towarzyszących prowadzeniu biznesu. Do najważniejszych z nich możemy zaliczyć:

 • Ubezpieczenie członków władz spółki (Directors & Officers) 

Zarządzanie firmą lub jej działem to niezwykle odpowiedzialne zadanie. Ubezpieczenie D&O chroni członków władz spółki, dyrektorów, kierowników oraz spółkę przed skutkami błędnych decyzji zarządczych. Profesjonalnie przygotowane ubezpieczenie powinno zapewniać poczucie bezpieczeństwa nie tylko samym zarządzającym, ale również właścicielom firmy.

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej (Proffessional Indemnity)

W odróżnieniu od klasycznego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej związanej z działalnością firmy, ubezpieczenie chroni przedsiębiorców przed roszczeniami osób trzecich wynikającymi z błędów popełnionych w związku z wykonywaniem działalności o charakterze zawodowym. Z reguły pokrywa roszczenia osób trzecich nie wynikające ze szkód osobowych ani rzeczowych (tzw. czyste straty finansowe)

 • Ubezpieczenie od szkód w środowisku naturalnym (Environmental Liability Insurnace)

Zapewnia szeroką ochronę w przypadku wyrządzenia szkody w środowisku naturalnym, nie tylko w przypadku roszczeń pochodzących od osób trzecich ale również w zakresie szkód wyrządzonych we własnym mieniu lub strat w zysku firmy. W związku z szeroką i zaostrzoną odpowiedzialnością cywilną oraz administracyjno-prawną wynikającą z Ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r.) to rozwiązanie nabiera szczególnego znaczenia i staje się coraz popularniejsze.

 • Ubezpieczenie kosztów wycofania produktu z rynku (Product Recall)

Konieczność wycofania produktów wprowadzonych na rynek krajowy lub zagraniczny z reguły rodzi ogromne konsekwencji organizacyjno-finansowe. Przemyślana i skoordynowana akcja pozwala minimalizować ryzyko utraty reputacji i nadmiernych kosztów związanych z obsługą roszczeń odbiorców produktów. Koszty działań prewencyjnych, konsultantów, koszty związane z samym procesem wycofania, koszty obrony sądowej – to główne elementy ochrony ubezpieczeniowej pokrywane w ramach odszkodowania.

 • Ubezpieczenie od ryzyk cybernetycznych (Cyber Risk Insurance)

W opiniach wielu ekspertów, ryzyka cybernetyczne nabierają szczególnego znaczenia i stają się kluczowym wyzwaniem dla przedsiębiorców, którzy już dziś powinni umieć nimi skutecznie zarządzać. Jednym ze sposobów zabezpieczenia się przed konsekwencjami wystąpienia tego rodzaju ryzyk jest ubezpieczenie, które chroni w przypadku wystąpienia roszczeń związanych z utratą lub ujawnieniem danych oraz pokrywa koszty konsultantów, ekspertów ds. informatyki śledczej, odzyskiwania danych, prawników oraz konsultantów PR wspierających ubezpieczonego w przypadku wystąpienia takiego ryzyka.

 • Ubezpieczenie fuzji i przejęć  (Warranty & Indemnity Insurance)

Ryzyka związane z transakcjami kupna-sprzedaży spółek mogą zostać zabezpieczone poprzez transfer na ubezpieczyciela. Stosunkowo nowe na naszym rynku rozwiązanie, z uwagi na potencjał i liczbę tego rodzaju transakcji, stają się coraz popularniejsze. Zabezpieczenie stron transakcji przed niezamierzonymi błędami, naruszeniem zapewnień, koniecznością zablokowania środków uzyskanych ze sprzedaży na rachunku powierniczym to kluczowe elementy ochrony ubezpieczeniowej. Polisa taka, może stanowić również element wyróżniający ofertę zakupu spółki.

UBEZPIECZENIA OSOBOWE

Zatrudnienie pracowników wiąże się z koniecznością zapewnienia im możliwie najbezpieczniejszych i najatrakcyjniejszych warunków pracy. Jednym z przejawów dbałości o pracownika może być zagwarantowanie odpowiedniego ubezpieczenia na wypadek utraty zdrowia lub życia. Wspieramy naszych klientów w przygotowaniu odpowiedniego programu, który możliwie najpełniej sprosta oczekiwaniom pracowników. Ubezpieczenie grupowe na życie, ubezpieczenie zdrowotne, czy ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków to rozwiązania, które nie tylko zwiększą poczucie bezpieczeństwa, ale również będą stanowiły atrakcyjne uzupełnienie warunków zatrudnienia.

PROGRAMY ŚWIATOWE

Ekspansja na rynki zagraniczne jest bez wątpienia dużym wyzwaniem biznesowym. Odmienne otoczenie prawne, praktyka, zwyczaje, kultura czy mentalność to czynniki, które muszą być brane pod uwagę przy tego rodzaju przedsięwzięciu. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w tworzeniu, wdrażaniu i zarządzaniu programami ubezpieczeniowymi o zasięgu międzynarodowym.

Tworzymy rozwiązania dla przedsiębiorców, którzy inwestują za granicą oraz firm, które są częścią międzynarodowych koncernów i podlegają polityce ubezpieczeniowej nakreślonej przez zagranicznych właścicieli.

Właściwa konstrukcja programu oraz nadzór nad jego wdrożeniem pozwalają bezpiecznie realizować plan biznesowy firmy.

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Transfer ryzyka na ubezpieczyciela (plasowanie ryzyka) to jeden ze sposobów reakcji na ryzyko w procesie zarządzania ryzykiem. Skuteczne plasowanie ryzyka jest etapem procesu brokerskiego, który gwarantujemy Państwu w ramach standardowej współpracy.

Bardzo często, w trakcie ustalania polityki ubezpieczeniowej lub identyfikowania zagrożeń na potrzeby aranżacji programu ubezpieczeniowego zauważamy potrzebę zagospodarowania obszarów ryzyka w ujęciu szerszym, wykraczającym poza proces transferu ryzyka a niejednokrotnie mającym wpływ na jakość i ocenę ryzyka przez ubezpieczycieli.

W celu zapewnienia kompleksowej obsługi, dzięki współpracy z doświadczonymi i wyspecjalizowanymi podmiotami zewnętrznymi, jesteśmy w stanie zapewnić Państwu dostęp do szeregu usług związanych z następującymi obszarami zarządzania ryzykiem:

 • Techniczna ocena ryzyka (m.in. ocena zabezpieczeń technicznych, opis i ocena konstrukcji obiektów, opis i ocena procesów oraz zasobów),
 • Kompleksowe zarządzanie ryzykiem (ERM – Enterprise Risk Management),
 • Zarządzanie ciągłością działania (BCM – Business Continuity Management),
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji (ISM – Information Security Management),
 • Zarządzanie bezpieczeństwem systemów oraz infrastruktury informacyjnej i komunikacyjnej (ICT – Information and Communications Technology).

AUDYT I DORADZTWO

Poza standardowymi usługami związanymi z procesem brokerskim, w ramach których dokonujemy przeglądu istniejącego programu ubezpieczeniowego i doradzamy w zakresie wdrożonych oraz nowych rozwiązań ubezpieczeniowych, proponujemy dodatkowe usługi:

 • Ekspercki audyt umów ubezpieczenia

Ocena umów ubezpieczeń zakończona raportem w zakresie adekwatności rozwiązań do istniejących wymagań i potrzeb, zgodności ze standardami rynkowymi, zgodności z przepisami prawa.

 • Due delligence umów ubezpieczenia w procesach transakcji sprzedaży lub zakupu firm

Audyt umów w kontekście zagrożeń związanych z samym procesem transakcji, spójności programów ubezpieczeniowych obu stron transakcji, możliwości i sposobu połączenia tych programów, możliwości wykorzystania efektu synergii oraz skali, luk i ograniczeń w pokryciu ubezpieczeniowym, potrzeb zagospodarowania nowych obszarów ryzyka.

 • Audyt kontraktów

Ocena zapisów kontraktowych pod kątem spełnialności wymogów ubezpieczeniowych stawianych przez kontrahentów (umowy z dostawcami, odbiorcami, podwykonawcami, kooperantami, kontrakty budowlane, umowy najmu) oraz wsparcie w negocjacjach tych zapisów. Wsparcie w redagowaniu zapisów kontraktów w zakresie wymogów ubezpieczeniowych stawianych kontrahentom.

 • Techniczna ocena ryzyka

Przygotowanie opisu ryzyka i dokumentacji na potrzeby oceny ryzyka ubezpieczeniowego w procesie brokerskim (m.in. opis zabezpieczeń technicznych, opis konstrukcji obiektów, opis procesów oraz zasobów).

Skontaktuj się z nami

i uzyskaj więcej informacji.
Formularz kontaktowy

  KONTAKT Z NASZYM SPECJALISTĄ
  DANE SPÓŁKI
  CRB Insurance Solutions Sp. z o. o.

  ul. J. H. Dąbrowskiego 301,
  60-406 Poznań

  KRS: 0000543576
  Regon: 360779378
  NIP: 7811906502
  KRS: 0000543576
  Zezwolenie KNF nr 2126/15

  Wyznacz trasę