Skontaktuj się z nami
+48 61 641 24 24 crb(at)grupacrb(dot)pl

Polityka prywatności

Polityka prywatności i cookies

 

Administrator Danych i ogólne zasady przetwarzania danych

 

Polityka prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem ze stron grupacrb.pl oraz grupacrb.com.pl (zwanym dalej „Serwis”), w tym jego podstron.

Niniejsza Polityka Prywatności określa, w jakich sytuacjach mogą być pozyskiwane dane osobowe od Użytkowników oraz wyjaśnia i reguluje zagadnienia związane z ich gromadzeniem, przetwarzaniem i wykorzystywaniem.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych są wspólnie następujące Spółki:

CRB Insurance Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-406) przy ul. J.H. Dąbrowskiego 301, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000543576, NIP 7811906502 nr tel: +48 61 641 24 24 email: CRBIS(at)grupacrb(dot)pl (zwana dalej Współadministratorem 1)

CRB Surety Bonds p.s.a. z siedzibą w Poznaniu (60-406) przy ul. J.H. Dąbrowskiego 301, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001041647, NIP 7811917316 nr tel: +48 +48 61 641 24 24 email: CRBSB(at)grupacrb(dot)pl (zwana dalej Współadministratorem 2)

Credit Risk Brokers p.s.a. z siedzibą w Poznaniu (60-406) przy ul. J.H. Dąbrowskiego 301, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000981745, NIP 7792409078 nr tel: +48 61 641 24 24 email: poznan(at)grupacrb(dot)pl (zwana dalej Współadministratorem 3)

CRB Factoring  Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-406) przy ul. J.H. Dąbrowskiego 301, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000833872, NIP 7812007438 nr tel: +48 91 885 85 85 email: faktoirng(at)grupacrb(dot)pl (zwana dalej Współadministratorem 4)

CRB Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-142) przy ul. Dionizosa 12/197, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie,  XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000784464, NIP 5242884815 nr tel: +48 22 490 66 99 mail: warszawa(at)grupacrb(dot)pl (zwana dalej Współadministratorem 5)

zwani dalej Współadministratorami.

Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom Serwisu ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz. Urz. UE L 119, s.1) oraz w Ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).

Niniejszym informujemy, iż w ramach wzajemnych umów o współadministrowanie zostały uzgodnione zakresy odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w szczególności zostało uzgodnione, iż:

 1. Za wypełnianie obowiązków informacyjnych wynikających zRODO w odniesieniu do podawania informacji, o których mowa w art. 13 i 14 (pierwotny i wtórny obowiązek informacyjny), jest odpowiedzialny każdy ze Współadministratorów w zakresie w jakim zbiera i przetwarza Państwa dane osobowe;
 1. Za wypełnianie obowiązków wynikających z RODO w odniesieniu do wykonywania przez Panią/Pana przysługujących praw oraz za wypełnienie pozostałych obowiązków wynikających z RODO jest odpowiedzialny każdy ze Współadministratorów
 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się poprzez adres e-mail: iodo(at)grupacrb(dot)pl lub pisemnie na adres Współadministratorów.

 

Zasady zbierania i przetwarzania danych osobowych w Serwisie oraz sposób ich wykorzystania

 

 1. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w następujących celach i na podstawie:
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu przygotowania i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w celu kontaktu/udzielenia odpowiedzi po wypełnieniu formularza kontaktowego
 4. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Współadministratorze (wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych, np. wystawianie i przechowywanie faktur albo dokumentów księgowych, bądź wynikającego z przepisów o ochronie środowiska).
 5. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, w celu archiwizacji danych.
 6. Samo przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika jego danych osobowych.
 1. W ramach Serwisu zamieszczony jest formularz kontaktowy. Wypełnienie formularza wiąże się z podaniem przez Użytkownika określonych danych osobowych jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu.
 2. Poprzez wysłanie formularza kontaktowego użytkownik Serwisu zgadza się na warunki wynikające z niniejszej Polityki prywatności.
 3. W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe zostały przez Współadministratorów, w sposób inny niż bezpośrednio od Pani/Pana, zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 RODO, dodatkowo informujemy Panią/Pana, iż:
 1. zbieramy następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;
 2. przetwarzane przez Administratora lub przez Współadministratorów Pani/Pana dane osobowe mogą pochodzić z innego źródła, np. z zawartej umowy.

 

 

Przekazywanie danych osobowych

 

 1. Pani/Pana dane osobowe są lub mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
 1. podmiotom i organom uprawnionym do otrzymywania danych na podstawie przepisów prawa;
 2. podmiotom
 3. dostawcom usług zaopatrującym Współadministratorów w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne umożliwiające zarządzanie organizacją Współadministratorów (w szczególności firmom kurierskim i pocztowym, dostawcom usług teleinformatycznych, informatyczne);
 4. dostawcom usług księgowych;
 5. dostawcom usług prawnych oraz wpierającym Współadministratorów w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym);
 6. podmiotom świadczącym Współadministratorom usługi lub podmiotom, którym Współadministrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie umowy.
  1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Przechowywanie danych osobowych

 

 1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane są przez następujący okres, gdy:
 1. dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy przez okres niezbędny dla zawarcia i wykonania umowy oraz rozliczeń po jej zakończeniu, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 2. dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego przez okres niezbędny do jego wypełnienia wynikający z przepisów prawa;
 3. dane osobowe będą przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Współadministratorów – do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, lub w przypadku ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń przez okres niezbędny do zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z umowy;

 

 Uprawnienia Użytkowników

 

 1. Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych prawo do sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratorów, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/pan prawo jej wycofania – zgodę można odwołać w dowolnym momencie; wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się poprzez kanały komunikacji  wskazane w pkt 3 powyżej.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji każdego z powyższych celów.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Informacja na temat Plików cookies

 1. Serwiscrbgroup wykorzystuje pliki „cookies” i wszyscy jego Użytkownicy chcący zapoznać się z jego treścią muszą wyrazić zgodę na ich używanie według aktualnych ustawień przeglądarki.
 2. „Cookies” to niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.
 3. W  „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Pliki „cookies” nie służą identyfikacji użytkowników i na ich podstawie w żaden sposób nie jest ustalana czyjakolwiek tożsamość:
 5. „cookies” identyfikują dane komputera i przeglądarki używanych do przeglądania stron internetowych – pozwalają np. dowiedzieć się czy dany komputer już odwiedzał stronę;
 6. dane pozyskane z „cookies” nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi użytkowników pozyskanymi np. podczas rejestracji w serwisach;
 7. nie są szkodliwe ani dla nas, ani dla naszych komputerów czy smartfonów – nie wpływają na sposób ich działania;
 8. nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach;
 9. domyślne parametry „ciasteczek” pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył;
 10. na podstawie naszych zachowań na odwiedzanych stronach internetowych przekazują do serwerów informacje, dzięki którym wyświetlana strona jest lepiej dopasowana do indywidualnych preferencji.

 

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików „cookies”:

 • „sesyjne”(session cookies) są to tymczasowe informacje przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Te „cookies” są obowiązkowe, aby niektóre aplikacje lub funkcjonalności działały poprawnie.
 • „Cookies” stałe(persistent cookies) – dzięki nim korzystanie z często odwiedzanych stron jest łatwiejsze (np.: zapewniają optymalną nawigację, zapamiętują wybraną rozdzielczość, układ treści, etc.). Te informacje pozostają w pamięci przeglądarki przez dłuższy okres. Czas ten zależy od wyboru, którego można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Ten rodzaj „cookies” zezwala na przekazywanie informacji na serwer za każdym razem, gdy odwiedzana jest dana strona. Stałe „cookies” są również nazywane jako tzw. „śledzące cookie”.

 

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików „cookies”. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików „cookies”. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików „cookies” mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

Pliki „cookies” zamieszczane przez Serwis oraz cele, do których są wykorzystywane

 1. W plikach „cookies” nie są przechowywane informacje stanowiące dane osobowe Użytkowników Serwisu. Pliki „cookies” nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika.
 2. Pliki „cookies” są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika.
 3. Zgoda może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu.
 4. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywanie w Serwisie plików „cookies” oraz usunąć je ze swojej przeglądarki.
 5. Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć „cookies” w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała „cookies” lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku „cookies” na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Serwisu będzie mniej wydajne, Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści, nie będzie mógł skorzystać z niektórych funkcjonalności Serwisu, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Serwisu.
 6. Pliki „cookies” wykorzystywane są m.in. w następujących celach:
 7. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 8. utrzymanie sesji użytkownika strony (po zalogowaniu, jeżeli strona przewiduje taką możliwość), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła;
 9. dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika strony internetowej i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

 

Uaktualnienia Polityki Prywatności


W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Polityki prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna w Serwisie. Będziemy informować o każdej zmianie treści Zasad prywatności, na przykład o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Twoich danych osobowych.