Skontaktuj się z nami
+48 61 641 24 24 crb(at)grupacrb(dot)pl

Sprawdź naszą ofertę

i popraw płynność finansową oraz wiarygodność swojej firmy!

Gwarancja przetargowa

Gwarancja przetargowa, zgodnie z obowiązującym Prawem Zamówień Publicznych jest jedną z możliwości wniesienia wadium do przetargu. Jest ona pisemnym zobowiązaniem gwaranta (towarzystwa ubezpieczeń) do zapłaty beneficjentowi (zamawiającemu) kwoty maksymalnej wskazanej w gwarancji, w razie gdyby uczestnik przetargu (oferent), mimo wyboru jego oferty, uchylał się od zawarcia umowy.

Odnosząc się do ww uchylania od zawarcia umowy, zamawiający ma prawo zatrzymać wadium, w przypadku gdy:

 • zwycięzca przetargu odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
 • zwycięzca przetargu nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 • zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (oferenta).

Wadium ze względu na swój charakter pełni dwie funkcje:

 • zapewnia wiarygodność oferenta,
 • zabezpiecza sfinalizowanie umowy przez oferenta po wyborze oferty.

Gwarancja należytego wykonania umowy

Gwarancja należytego (dobrego) wykonania kontraktu (performance bond) jest zabezpieczeniem wykonania umowy przez wykonawcę / dostawcę, a co za tym idzie ochroną interesu zamawiającego. W przypadku niedotrzymywania warunków umowy, beneficjent / zamawiający ma prawo skorzystać z posiadanej gwarancji, w celu zaspokojenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z poniesionych kosztów z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania części lub całości prac / dostaw. Treść gwarancji powinna dawać pewność inwestorowi, że prace / dostawy będą wykonywane zgodnie z wytycznymi z zawartej umowy podstawowej.

Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek

Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek (maintenance bond) zabezpiecza zamawiającego w okresie po realizacji prac / dostaw i odnosi się do gwarancji jakości oraz rękojmi za wady fizyczne i prawne. Podstawowym zadaniem wspomnianej gwarancji jest zabezpieczenie ewentualnych strat zamawiającego, gdyby kontrakt został prawidłowo zrealizowany, ale przy niskiej jakości lub gdy wada powstała po końcowym odbiorze.

Gwarancja zwrotu zaliczki

Gwarancja zwrotu zaliczki (advance payment bond) jest zobowiązaniem gwaranta do wypłacenia beneficjentowi / zamawiającemu określonej sumy gwarancyjnej w przypadku, gdyby kontrahent, za którego została udzielona gwarancja, nie wykonał zobowiązań wynikających z umowy podstawowej i odmówił zwrotu wpłaconej zaliczki. Gwarancja zwrotu zaliczki ma za zadanie zabezpieczenie zamawiającego przed niewłaściwym wykorzystaniem wpłaconego zadatku (zaliczki), sprzeniewierzeniem środków lub brakiem zwrotu kwoty zaliczki, np. w przypadku bankructwa wykonawcy / dostawcy, a co za tym idzie braku możliwości realizacji założonych w umowie podstawowej zobowiązań.

Gwarancja zapłaty długu celnego

Gwarancje zapłaty długu celnego jest zabezpieczeniem zapłaty należności celnych wobec skarbu państwa (reprezentowanego przez właściwą izbę celną). Udzielana jest za podmiot, który prowadzi obrót towarowy z zagranicą (import towarów oraz prowadzenie składu celnego) i posiada lub będzie posiadał zobowiązania celno-podatkowe wobec izby celnej.

Gwarancja środowiskowa

Gwarancje środowiskowe są zabezpieczeniem dla podmiotów, których działalność może powodować szkodliwe skutki dla środowiska. Zgodnie z wymogami ustawowymi zabezpieczenie takie muszą przedstawić m.in. zakłady chemiczne, zakłady gospodarki komunalnej zarządzające wysypiskami odpadów, firmy pozyskujące surowce wtórne czy hodowle drobiu i ubojnie.

Skontaktuj się z nami

i uzyskaj więcej informacji.
Formularz kontaktowy

  KONTAKT Z NASZYM SPECJALISTĄ
  DANE SPÓŁKI
  CRB Surety Bonds p.s.a.

  ul. J. H. Dąbrowskiego 301
  60-406 Poznań
  NIP: 7811917316
  REGON: 362800007
  KRS: 0001041647
  Zezwolenie KNF nr 2210/15

  Wyznacz trasę