Skontaktuj się z nami
+48 61 641 24 24 crb(at)grupacrb(dot)pl
Ubezpieczenia majątkowe, 25 sty 2024

Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych (TUW) jako jedna z form działalności ubezpieczeniowej zakładów ubezpieczeń

Zgodnie z art. 6 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej zakład ubezpieczeń może wykonywać działalność ubezpieczeniową wyłącznie w formie spółki akcyjnej, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych albo spółki europejskiej. W związku z powyższym dopuszcza się działanie zakładów ubezpieczeń typowo komercyjne poprzez spółki akcyjne i europejskie oraz działanie niekomercyjne (na zasadzie wzajemności, w celu realizacji wspólnego interesu) poprzez towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych (dalej: TUW).

Ustawodawca w art. 102 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej określił TUW następująco: „Zakład ubezpieczeń, który ubezpiecza swoich członków na zasadzie wzajemności, jest towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych”. Zasada wzajemności ma zastosowanie wyłącznie w umowach ubezpieczenia zawieranych przez członków towarzystwa. W TUW zawarcie umowy wiąże się z uzyskaniem członkostwa poprzez zawarcie polisy z TUW, opłacenie wpisowego i składki członkowskiej. Głównym celem działalności TUW jest zaspokojenie potrzeb ubezpieczeniowych członków Towarzystwa. W praktyce oznacza to, że ostateczna cena za określony produkt ubezpieczeniowy jest znana, co do zasady, dopiero po zakończeniu okresu ubezpieczenia, ponieważ składka kształtuje się m.in. w oparciu o bieżącą szkodowość i ma charakter niestały, nieostateczny. W przypadku nadwyżek składki, zwracane są one ubezpieczającym lub przekazywane np. na podniesienie kapitału firmy, natomiast w przypadku brakujących składek, TUW może wystąpić do ubezpieczających członków o pokrycie strat.

Warto podkreślić, iż osiąganie zysków nie jest celem działalności TUW ani motywem członkostwa w TUW, ale bez wątpienia rentowność zapewnia prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa i stabilizację, zapewnia także bezpieczeństwo finansowe członków towarzystwa oraz jest cenną informacją dla poszukujących ochrony ubezpieczeniowej.

W Polsce obecnie działa dziewięć zakładów ubezpieczeń w formie TUW i są to:

 • Agro Ubezpieczenia TUW (dawniej Pocztowe TUW),
 • TUW PZUW,
 • TUW Cuprum,
 • Polski Gaz TUW,
 • Saltus TUW,
 • TUW TUW,
 • TUZ TUW,
 • Polski Gaz TUW na Życie (dział I),
 • TUW Rejent-Life (dział I).

Wszystkie w/w podmioty mają zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: KNF) na prowadzenie działalności w Polsce i są na bieżąco kontrolowane przez nadzór ubezpieczeniowy / finansowy. Dodatkowo KNF regularnie publikuje statystyki dotyczące wszystkich zakładów ubezpieczeń działających w Polsce, w tym dotyczące TUW. W przypadku wątpliwości odnośnie zawarcia umowy ubezpieczenia z TUW, na stronie www.knf.gov.pl można sprawdzić aktualne dane o kondycji finansowej ubezpieczyciela.

Ubezpieczenia wzajemne stanowią historycznie kolebkę ubezpieczeń i choć udział wszystkich TUW w składce działu II (ubezpieczenia non-life) to łącznie zaledwie 3,4% (dane z III kwartału 2023), to liczba ta sukcesywnie wzrasta – na koniec 2022 roku było to 3,165%, w 2021 nieco poniżej 3%, co pokazuje, że zaufanie do Towarzystw działających na zasadzie wzajemności powoli wzrasta w naszym kraju. Trzymamy zatem kciuki za dalszy rozwój tej grupy ubezpieczycieli.

 

Aleksandra Czerwonka

broker

 

Źródła:

 1. https://www.knf.gov.pl/
 2. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
 3. Prezentacja prof. SGH dr hab. Marietta Janowicz-Lomott „Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych (TUW)”
 4. Wanda Ronka Chmielowiec, „Ubezpieczenia”, wyd. C.H.Beck
Poprzedni artykul
Szkody wyrządzone przez wózki widłowe – odpowiedzialność z polisy OC firmy czy OC ppm? Cz. 1